اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب سايت خبری فناوری اطلاعات (ايتنا) در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل۱۰ مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين ۱۰ مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين فناوری شخصی تازه ترين عناوين فناوری شخصی    تازه ترين عناوين فناوری شخصی پربيننده ترين عناوين فناوری شخصی پربيننده ترين عناوين فناوری شخصی    پربيننده ترين عناوين فناوری شخصی
تازه ترين عناوين موبايل تازه ترين عناوين موبايل    تازه ترين عناوين موبايل پربيننده ترين عناوين موبايل پربيننده ترين عناوين موبايل    پربيننده ترين عناوين موبايل
تازه ترين عناوين كامپيوتر همراه تازه ترين عناوين كامپيوتر همراه    تازه ترين عناوين كامپيوتر همراه پربيننده ترين عناوين كامپيوتر همراه پربيننده ترين عناوين كامپيوتر همراه    پربيننده ترين عناوين كامپيوتر همراه
تازه ترين عناوين روبوتيك تازه ترين عناوين روبوتيك    تازه ترين عناوين روبوتيك پربيننده ترين عناوين روبوتيك پربيننده ترين عناوين روبوتيك    پربيننده ترين عناوين روبوتيك
تازه ترين عناوين بازی تازه ترين عناوين بازی    تازه ترين عناوين بازی پربيننده ترين عناوين بازی پربيننده ترين عناوين بازی    پربيننده ترين عناوين بازی
تازه ترين عناوين وب و اينترنت تازه ترين عناوين وب و اينترنت    تازه ترين عناوين وب و اينترنت پربيننده ترين عناوين وب و اينترنت پربيننده ترين عناوين وب و اينترنت    پربيننده ترين عناوين وب و اينترنت
تازه ترين عناوين اينترنت تازه ترين عناوين اينترنت    تازه ترين عناوين اينترنت پربيننده ترين عناوين اينترنت پربيننده ترين عناوين اينترنت    پربيننده ترين عناوين اينترنت
تازه ترين عناوين ميزباني وب تازه ترين عناوين ميزباني وب    تازه ترين عناوين ميزباني وب پربيننده ترين عناوين ميزباني وب پربيننده ترين عناوين ميزباني وب    پربيننده ترين عناوين ميزباني وب
تازه ترين عناوين تجارت الكترونيك تازه ترين عناوين تجارت الكترونيك    تازه ترين عناوين تجارت الكترونيك پربيننده ترين عناوين تجارت الكترونيك پربيننده ترين عناوين تجارت الكترونيك    پربيننده ترين عناوين تجارت الكترونيك
تازه ترين عناوين بانكداری الكترونيك تازه ترين عناوين بانكداری الكترونيك    تازه ترين عناوين بانكداری الكترونيك پربيننده ترين عناوين بانكداری الكترونيك پربيننده ترين عناوين بانكداری الكترونيك    پربيننده ترين عناوين بانكداری الكترونيك
تازه ترين عناوين شبكه اجتماعي تازه ترين عناوين شبكه اجتماعي    تازه ترين عناوين شبكه اجتماعي پربيننده ترين عناوين شبكه اجتماعي پربيننده ترين عناوين شبكه اجتماعي    پربيننده ترين عناوين شبكه اجتماعي
تازه ترين عناوين وب ايراني تازه ترين عناوين وب ايراني    تازه ترين عناوين وب ايراني پربيننده ترين عناوين وب ايراني پربيننده ترين عناوين وب ايراني    پربيننده ترين عناوين وب ايراني
تازه ترين عناوين امنيت تازه ترين عناوين امنيت    تازه ترين عناوين امنيت پربيننده ترين عناوين امنيت پربيننده ترين عناوين امنيت    پربيننده ترين عناوين امنيت
تازه ترين عناوين ويروس تازه ترين عناوين ويروس    تازه ترين عناوين ويروس پربيننده ترين عناوين ويروس پربيننده ترين عناوين ويروس    پربيننده ترين عناوين ويروس
تازه ترين عناوين ضدويروس تازه ترين عناوين ضدويروس    تازه ترين عناوين ضدويروس پربيننده ترين عناوين ضدويروس پربيننده ترين عناوين ضدويروس    پربيننده ترين عناوين ضدويروس
تازه ترين عناوين شبكه و امنيت تازه ترين عناوين شبكه و امنيت    تازه ترين عناوين شبكه و امنيت پربيننده ترين عناوين شبكه و امنيت پربيننده ترين عناوين شبكه و امنيت    پربيننده ترين عناوين شبكه و امنيت
تازه ترين عناوين مخابرات تازه ترين عناوين مخابرات    تازه ترين عناوين مخابرات پربيننده ترين عناوين مخابرات پربيننده ترين عناوين مخابرات    پربيننده ترين عناوين مخابرات
تازه ترين عناوين تنظيم مقررات تازه ترين عناوين تنظيم مقررات    تازه ترين عناوين تنظيم مقررات پربيننده ترين عناوين تنظيم مقررات پربيننده ترين عناوين تنظيم مقررات    پربيننده ترين عناوين تنظيم مقررات
تازه ترين عناوين اپراتورها تازه ترين عناوين اپراتورها    تازه ترين عناوين اپراتورها پربيننده ترين عناوين اپراتورها پربيننده ترين عناوين اپراتورها    پربيننده ترين عناوين اپراتورها
تازه ترين عناوين ماهواره و فضا تازه ترين عناوين ماهواره و فضا    تازه ترين عناوين ماهواره و فضا پربيننده ترين عناوين ماهواره و فضا پربيننده ترين عناوين ماهواره و فضا    پربيننده ترين عناوين ماهواره و فضا
تازه ترين عناوين سخت افزار تازه ترين عناوين سخت افزار    تازه ترين عناوين سخت افزار پربيننده ترين عناوين سخت افزار پربيننده ترين عناوين سخت افزار    پربيننده ترين عناوين سخت افزار
تازه ترين عناوين قطعات تازه ترين عناوين قطعات    تازه ترين عناوين قطعات پربيننده ترين عناوين قطعات پربيننده ترين عناوين قطعات    پربيننده ترين عناوين قطعات
تازه ترين عناوين لوازم جانبی تازه ترين عناوين لوازم جانبی    تازه ترين عناوين لوازم جانبی پربيننده ترين عناوين لوازم جانبی پربيننده ترين عناوين لوازم جانبی    پربيننده ترين عناوين لوازم جانبی
تازه ترين عناوين RFID تازه ترين عناوين RFID    تازه ترين عناوين RFID پربيننده ترين عناوين RFID پربيننده ترين عناوين RFID    پربيننده ترين عناوين RFID
تازه ترين عناوين نرم افزار تازه ترين عناوين نرم افزار    تازه ترين عناوين نرم افزار پربيننده ترين عناوين نرم افزار پربيننده ترين عناوين نرم افزار    پربيننده ترين عناوين نرم افزار
تازه ترين عناوين برنامه نويسي تازه ترين عناوين برنامه نويسي    تازه ترين عناوين برنامه نويسي پربيننده ترين عناوين برنامه نويسي پربيننده ترين عناوين برنامه نويسي    پربيننده ترين عناوين برنامه نويسي
تازه ترين عناوين سيستم عامل تازه ترين عناوين سيستم عامل    تازه ترين عناوين سيستم عامل پربيننده ترين عناوين سيستم عامل پربيننده ترين عناوين سيستم عامل    پربيننده ترين عناوين سيستم عامل
تازه ترين عناوين مديريت ICT تازه ترين عناوين مديريت ICT    تازه ترين عناوين مديريت ICT پربيننده ترين عناوين مديريت ICT پربيننده ترين عناوين مديريت ICT    پربيننده ترين عناوين مديريت ICT
تازه ترين عناوين اخبار داخلی تازه ترين عناوين اخبار داخلی    تازه ترين عناوين اخبار داخلی پربيننده ترين عناوين اخبار داخلی پربيننده ترين عناوين اخبار داخلی    پربيننده ترين عناوين اخبار داخلی